Psychosomatische Energetiek Een nieuwe, totale energiegeneeskundige methode

door Dr.med.Reimar BanisSinds het begin der mensheid weet men, dat de caraktereigenschappen van de mens en zijn angsten een beslissende factor voor ziektes zijn. Angst en verdriet kan een mens binnen de korste tijd te gronde richten. Lichamelijke- en hartepijnen zijn daarom uit ervaring nauw met elkaar verbonden. In tegenstelling leeft iemand die psychisch rustig is en gevoel voor humor heeft langer en is over het algemeen gezonder. Dit kan men duidelijk bij onze medemensen vaststellen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld als de ewige mopperkont hondert jaar wordt. Ondertussen weet men, uit wetenschappelijke onderzoeken, waarom de mopperkont een uitzondering is. Men heeft ontdekt dat schelden en mopperen beter is als de mond te houden.

Daarom leeft de mopperkont langer als de meerderheid van de medemensen, die hun psychische gebreken en storingen verborgen houden. Omdat in principe elk mens psychische problemen met zich meesleept, zou het natuurlijk geen gewenste oplossing zijn , als alle mensen voortdurend mopperden of schelden. Wij zouden dan nog voor ons zelf nog voor anderen op den duur verdragelijk zijn. In plaats daarvan beginnen taalrijke mensen , zich met vervangende bevrediging te troosten, met het consumeren van drugs en sex. Anderen beginnen, zich met schijnoplossingen te ontlasten, indien ze exsesieve sport beoefenen of zich met spirituele ideeën “benevelen”. In eerste instantie wordt overdreven te werk gaan door de maatschappij als schijnoplossing geaccepteerd. Vele mensen gaan zo diep in hun werk op, dat plotselinge veranderingen, zoals werkloosheid of pensionering tot een existensbedreigende crisis lijdt. Men herkent aan deze overdreven reaktie, dat werk voor deze mensen een vervangende oplossing is. Anders zou de ontwenningreactie niet zo onevenredig hevig zijn. In zeker opzicht lopen zulke mensen door de drugs “werk” voor zichzelf en hunpsychische problemen weg, indien ze als een bezetene werken. Neemt men hun het werk af, dan verliezen ze een belangrijke steun, metwelke ze zich psychisch in evenwicht hielden.

Het ontlastende element van de mopperkont wordt nog op een andere manier, die men helemaal niet vermoedt, als therapeutisch middel gebruikt, namelijk in verschillende vormen van psychotherapie! De klant wordt precies daartoe verzocht, open over zijn psychische verdriet, zijn angst of zijn problemen te praten. Dat leidt uiteindelijk heel vaak tot eindeloze hoeveelheden aan klachten. Het positieve en vrolijke, evenals de goede ommekeer naar een bevredigde oplossing, worden vaak op de achtergrond gedrukt. Het hoeft helemaal niet de schuld te zijn van de psychotherapeut, maar ligt in zekere zin in de aard. Dikwijls leidt dit gejammer ook niet tot een duurzame genezing, maar eerder tot een eindeloos meeslepende aangelgenheid.Op zoek naar betere oplossingen, psychische problemen niet alleen te herkennen, maar ook duurzaam, eenvoudig en snel te behandelen, heb ik samen met mijn vrouw de “Psychosomatische Energetik” ontwikkeld. Het gaat hier om een methode, die een heel andere weg inslaat, als de traditionele therapieën. Kortom, het zwaartepunt bij deze nieuwe methode is het herkennen en genezen van psychische conflicten in de “aura”.Het grondbeginsel bestaan daarin, dat de “aura” onverwerkte psychische themas duurzaam opslaat. Heeft iemand bijvoorbeeld een angstige gebeurtenis in zijn leven niet goed verwerkt, dan vinden we deze gebeurtenis in zijn “aura” terug, zelfs na tientallen jaren.Nu kan men deze psychische conflicten in een paar minuten opsporen in de aura en ze met de passende homeopatische complexmiddelen oplossen. Verwonderlijkerwijze verdwijnen daardoor ook een groot deel, meestal zelfs alle psychische problemen die voorhanden waren – het zij slecht humeur, vermoeidheid of angst. Aanvullend veranderd het onze psychische mening, als wij opener, vrijer en vrolijker worden. Men komt meer tot zichzelf en word zelfbeswuster. Daarnaast verdwijnen vele ziekten zoals darmstoringen, reumatische klachten, hoofdpijn, eczeem etc., die met het psychische probleem samenhangen. Het gaat hier om een complete behandeling, zowel het lichaam, de ziel en de aura te genezen.

Verder wil ik kort verklaren, hoe de Psychosomatische Energetiek functioneerd. Daarbij moeten we allereerst begrijpen, dat de onverwerkte psychische problemen in onze aura als energielekken werken, te vergelijken met een gat in een emmer waar telkens het water uitloopt. Desto groter een psychisch probleem is, desto meer berooft het ons van onze levenskracht. Psychische conflicten zijn daardoor “energierovers”, en weliswaar uit ervaring de allergrootste en belangrijkste energierovers die er bestaan. De gevolgen zijn, dat men zich humeurig, prikkelbaar en moe voeld.

Bij zeer grote conflicten kan onze stemming en ons gevoel zo slecht worden, dat we ons half dood voelen. Dan onstaan er sterke storingen die zelfs tot depressies en omgangstoringen leiden kunnen. Sommige mensen reargeren verrassendewijze heel anders, indien hun psychische conflicten uitsluitend lichamelijke ziekten tot gevolg hebben. In principe vind ik bij iedere patiënt een psychisch conflict , die in welke vorm dan ook met zijn ziekte te maken heeft. Er bestaat geen enkele ziekte, die niet ook een psychische achtergrond heeft. Alleen de uitwerking bij de patient is anders, of hij puur psychisch, psychisch-lichamelijk of uitsluitend lichamelijk reargeerd.

In principe werkt de inhoud van het conflict als bij een tibetanisch gebed, waarvan de inhoud stompzinnig eindeloos herhaald wordt. Buiten de energieberoving komt het daarom ook nog tot een permanent, meestal uiterst subtiel en onbewuste beïnvloeding van onze persoonlijkheid. Meestal merken we zelf niet dat onze gevoelens en ons handelen door onze onbewuste psychische themas beïnvloed worden. Wij denken ten onrechte vaak dat we acteurs zijn. In plaats daarvan doen we vaak dingen die onszelf of anderen benadelen. In extreemval kan het gedrag van een mens zo zeltzaam en onmogelijk worden, dat het lijkt alsof zo’n persoon bezeten is. Voor iedereen is zijn psychische conflict duidelijk, alleen voor de betroffen persoon nog niet. Het is bekend dat men de eigen problemen niet wil zien.Vervolgens wil ik de meettechniek van de psychosomatische energetiek uitleggen. Eerstens hebben we hiermee de mogelijkheid het energiesysteem van de patiënt precies te meten. Want we hebben een uitgangspunt nodig om het energiesysteem in te kunnen schatten. Daarvoor nemen we een testapparaat (Rebatest), dat ik samen met de biophysiker Dieter Jossner ontwikkeld heb. Het meten is heel precies en reproduceerbaar. Zodoende komen verchillende testers, onafhankelijk van elkaar, tot hetzelde testresultaat

Men verkrijgt, net als bij het bloeddrukmeten, een waarde in procenten, die voldoet aan de auralading. De auralading is vergelijkbaar de lading in en batterij, desto meer levenskracht men heeft, desto fitter en frisser men zich voelt.

Eveneens kan men de energielading van de hogere aura-vlaktes vaststellen, die de gevoelens, het denken en het onderbewustzijn weerspiegelen. Bevindt iemand zich bijvoorbeeld in een bedrukte emotioneel uitgeputte toestand, dan liggen de waarden over het algemeen bij 20% of nog minder. Lage mentaalwaarden zijn meestal gekoppeld aan vergeetachtigheid en denkstoringen. Lage waarden uit het diepe onderbewustzijn weerspiegelen vaak een “psychische opgeslotenheid”. De vier meetwaarden van de aura brengen de therapeut en zijn patiënt daarom een waardevol diagnostisch beeld, om de uitgangswaarden te dokumenteren en in te schatten.Tot slot vragen we ons af, wat de oorzaak kan zijn van de vastgestelde energiezwaktes. Uit eigen ervaring heb ik vastgesteld dat uit de talrijke mogelijkheden, de psychische problemen de belangrijkste oorzaak is. Niets maakt ons zieker als ons eigen psychische afval! Daar de psychische conflicten onbewust zijn, zijn ze ontoegangkelijk geworden, en men kan ons daarvoor alleen beperkt verantwoordelijk maken. Wij hebben daardoor hulp van buitenaf nodig om ons van onze psychische afval te bevrijden. Hierbij kan de psychosomatische energertiek doorslaggevend zijn! Want met passende homeopatische mengsels (de zogenaamde “Emotie- en chakramiddelen”) is het me gelukt, testampullen te maken, waarmee de belangrijkste psychische conflicten uitgestest kunnen worden. In tegenstelling tot de bekende bachbloesems deze complexen veel dieper en beinvloeden ook onbewuste en verdrongen conflictbereiken.

De sleutel tot dit alles
Na behandeling met de psychosomatische energetiek treden er vaak al zeer snel positieven veranderingen op. Inplaats van moeizame, langdurige pogingen, zoals bij de psychoanalyse en gedragstherapie, is het veel eenvoudiger, moeiteloos en effectiever, het probleem direct bij de oorzaak aan te pakken.

De sleutel tot dit alles, is dat de psychische conflicten, voor het grootste deel energieblokkaden zijn. Dat heeft men tot nu toe over het hoofd gezien, omdat men in de geneeskunde te weinige rekening hield met de fijngevoelige energie. De vastgestelde blokkades in het fijnstoffelijke veld (dwz. de psychische conflicten) kan met eenvoudige middelen binnen een paar weken of maanden opgelost worden, zoals men een computervirus van de harde schijf van een computer wist. Hiervoor gebruikte ik met veel succes bepaalde homeopathische complexmiddelen, die in weerklang waren met het conflict. Door de middelen in te nemen lost zich het conflict binnen enkele weken tot maanden op. De psychische genezing gaat zo goed als vanzelf. Alleen patiënten met zeer verstoorde psychische problemen hebben nog vakkundige hulp nodig. Bij de meeste mensen vervolgt het genezingsproces moeiteloos en van zelf. Intensieve dromen zijn het enige noemenswaardige bijverschijnsel. Ik heb natuurlijk ook naar andere methoden gezocht, waarmee vergelijkbaar of beter succes bereikt wordt. Tot nu toe heb ik nog geen andere methode gevonden, die psychische conflicten op een eenvoudige, betrouwbare, snelle en duurzame manier oplost en geneesd.

Enkele sterke psychische ontsteltenissen, bijv. in de vorm van een spiritistische belevenis, zijn met het effect van de psychosomatische energetiek vergelijkbaar. Bovendien gaat het bij de psychosomatische energetiek om een methode, die de spirituele rijpheid mogelijk maakt, waarbij mensen door de oplossing van hun psychische conflicten weer tot zichzelf komen. Verbazendwekkend veel mensen komen wat hun spirituele ontwikkeling aangaat tot een grens, waar het op hun eigen manier niet meer verder gaat. Dan wordt heel gemakkelijk het sektierische en andere dwaalsporen uitgeprobeerd om een oplossing te vinden, en zodoende de redding en de genezing aan buitenstaanders gedelegeerd. Daarbij zou het de eenvoudigste weg zijn, het onbewuste psychische conflict op te lossen, waardoor men weer tot zichzelf komt en zo zichzelf helpen kan. Dat is met de psychosomatische energetiek op een eenvoudige manier mogelijk, indien men het energiesysteem van oeroude blokkaden ontdoet waardoor het psychische lijden en angsten tot het verleden behoord. Wij zijn weer zelfverzekerd en voelen ons prettig, als ons energiesysteem zonder blokkaden funktioneerd en wij zodoende goed gehumeurd zijn en duurzaam levensvreugde genieten.